หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
Creative City
"สุโขทัยธานีเมืองสร้างสรรค์ หัวใจคือชุมชน
สร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนธานี"
 
 
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  จัดให้มีระบบป้องกันอุทกภัย และสาธารณภัย
  ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน การกีฬา และการท่องเที่ยว
  ส่งเสริม ด้านสุขอนามัยของประชาชน
  ป้องกันและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม แก่ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารท้องถิ่น
  จัดให้มีสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
  บริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ยุทธศาสตร์
 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

พัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่
และเมืองน่าอยู่

พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

พัฒนาด้านการป้องกันและการรักษาความสงบสุข
ของประชาชน
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT