ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
12.50%
การคมนาคม ( 1 )
6.25%
ระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
18.75%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
6.25%
การส่งเสริมอาชีพ ( 9 )
56.25%