หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
055-611126 ต่อ 22
นางสาวศุภลักษณ์ ปะละไทย
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-611126 ต่อ 30
นางแสงแข หริมเทพาธิป
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-611126 ต่อ 17
นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางอรกัญญา กิตติภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
นางอำพร ทองงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นายสุรินทร์ จำเนียร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง)
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)
นางกฤษณา เสือทอน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
นางสาวปิยะมาศ โพธิพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT