หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
สำนักปลัดเทศบาล
นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ฝ่ายอำนวยการ
นายยุทธพงศ์ จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายปกครอง
นายสุรศักดิ์ รอดเจริญ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานบัตรประจำตัวประชาชน
นายเสถียรพงศ์ อยู่กลัด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎร
นางศิรินภา สันติภาพจันทรา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
ฝ่ายป้องเเละบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุทธิพร คงศาสตร์
กลุ่มงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
นายสนธยา เกิดมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายเพ็ชร เกี๋ยวคำ ตำแหน่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายอุเทน ชำนาญจุ้ย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
นายพิชัย อิสระไพจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
นายสุภรณ์ เกิดมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
นายจเร พึ่งเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน
นายพรเทพ โพธิ์ขี้เหล็ก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นายวิฑูรย์ ปวงจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางพรพิมล เลื่อนลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายดนัย ตองกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานธุรการ
นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางรัตนา ทาวัน
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ฝ่ายนิติการ
นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล
นิติกร
งานรักษาความสงบ
นายวรายุธ ปุญติวานนท์
นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT