หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
บุคลากร
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางพิมลพรรณ สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นายยุทธพงศ์ จาดยางโทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
ฝ่ายปกครอง
 


นายสุรศักดิ์ รอดเจริญ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานบัตรประจำตัวประชาชน
 


นายเสถียรพงศ์ อยู่กลัด
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ
 
งานทะเบียนราษฎร
 


นางศิรินภา สันติภาพจันทรา
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 


นางสาวสุทธิพร คงศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายอุเทน ชำนาญจุ้ย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายสนธยา เกิดมี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 


นายพิชัย อิสระไพจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายสุภรณ์ เกิดมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายจเร พึ่งเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ชำนาญงาน


นายพรเทพ โพธิ์ขี้เหล็ก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางพรพิมล เลื่อนลอย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานธุรการ
 


นายดนัย ตองกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
ฝ่ายนิติการ
 


นายเฉลิมชัย ศรีตระกูล
นิติกร
 
งานรักษาความสงบ
 


นายวรายุธ ปุญติวานนท์
นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT