หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
เกียรติบัตร Thailand Robies Awards 2018 เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
เกียรติบัตร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้
เพื่อแสดงว่า ตลาดสดสาธารณะ 2 เทศบาลเมืองสุโขทัย
ได้รับการคัดเลือกเป็น ตลาดสดติดดาว
ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2561
 
ตลาดสดสาธารณะ 2 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลาดสดติดดาว
ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประจำปี 2561
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก
ตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประจำปี 2560
 
จังหวัดสุโขทัย มอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้แก่
ตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อแสดงว่า
เป็นตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคัดเลือกตลาดสด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560
 
สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ ประกาศเกียรติคุณ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กองทุนหลักประสุขภาพเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นกองทุนหลักประสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีการดำเนิน "โครงการเด่น" และเกิดผลลัพธ์ในระดับท้องถิ่น ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมแก่การเรียนรู้ เป็นแบบอย่างเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสมควรได้รับการยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป ประจำปี 2560
 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง"
 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล วัฒนคุณาธร เพื่อแสดงว่า
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2558
 
โล่ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) การพัฒนาและการสร้างสรรค์เมืองสุโขทัย ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2556
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 สมรรถนะ ภายใต้โครงการสนับสนุน
และเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัย เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่นด้าน "กระบวนการเมืองน่าอยู่" ประจำปี 2555
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT