หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นวช.ตรวจสอบภายใน(ชํานาญการ)
 
 
รองปลัดเทศบาล(2)
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
 
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
 
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายนิติการ
- งานนิติการ
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบำเหน็จบำนาญ
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
 
กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
 
กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานบริการทางการแพทย์
- งานทันตสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนงานและโครงการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
โรงเรียน
- โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์)
- โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี
 
กองช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง
 
กองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
 
กองการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
 
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุ
ใช้แล้ว
- งานจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุใช้แล้ว
- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
- งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
- งานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และควบคุมมลพิษ
- งานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
   
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กเเละเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา
- งานบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT