หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)
 
 
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่
เรื่องงบประมาณประจำ
- งานนิติกรรมสัญญา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
 
กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติการ
- งานธุรการ
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานอัตรากำลังทะเบียนฯ
- งานโรงเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานควบคุมคุณภาพฯ
- งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบฯ
- งานฝึกอบรมและส่งเสริม
ด้านอาชีพ
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ฯ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานประเพณีและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
หน่วยศึกษานิเทศก์
- งานนิเทศการศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- งานพัฒนาสื่อฯ
- งานวิจัยทางการศึกษา
- งานเผยแพร่ผลงานฯ
 
กองช่างสุขาภิบาล
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมฯ
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
- งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมและตรวจสอบ
การบำบัดน้ำเสีย
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
งานการคลัง
งานธุรการ
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
งานธุรการ
   
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT