หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสาร
 
 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  
 

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งแรก ในวันที่ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยกล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาล และให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย ยึดมั่นในประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของประชาชน และได้ดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาล โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคือ นายสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี รองประธานสภาเทศบาล คือ นายพรชัย กรรณิกา เลขานุการสภาเทศบาล คือ นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน ๔ สมัย พร้อมกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 13.58 น. โดย คุณ รัชนิวัต ภู่ทองเกษ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/24

ลำดับภาพที่ 2/24

ลำดับภาพที่ 3/24

ลำดับภาพที่ 4/24

ลำดับภาพที่ 5/24

ลำดับภาพที่ 6/24

ลำดับภาพที่ 7/24

ลำดับภาพที่ 8/24

ลำดับภาพที่ 9/24

ลำดับภาพที่ 10/24

ลำดับภาพที่ 11/24

ลำดับภาพที่ 12/24

ลำดับภาพที่ 13/24

ลำดับภาพที่ 14/24

ลำดับภาพที่ 15/24

ลำดับภาพที่ 16/24

ลำดับภาพที่ 17/24

ลำดับภาพที่ 18/24

ลำดับภาพที่ 19/24

ลำดับภาพที่ 20/24

ลำดับภาพที่ 21/24

ลำดับภาพที่ 22/24

ลำดับภาพที่ 23/24

ลำดับภาพที่ 24/24
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT