หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วัดราชธานี
วัดคูหาสุวรรณ
วัดไทยชุมพล
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ศาลพระแม่ย่า
คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
www.sktmun.go.th
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
.........................
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ติดต่อ โทร : 055-611-126
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน [ 23 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเเม่ย่ากองสวัสดิการและสังคม [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงจอดรถบ่อขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยแยกอินทรีย์ ๒ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย ด้วย [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับส [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 85 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ตค-๑๑๖๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (ตค-๗๙๓๓) จำนวน ๙ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (๘๑-๕๔๑๔) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเพลาขับปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำดีเซล (๐๕๕ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ตค-๗๙๔๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
   
 
สท0023.3/ว2017 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2016 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2014 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชี (เอพีโอ)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3558 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3556 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว3557 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2010 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
สท 0023.1/ว 2008 การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2002 ติดตามการบันทึกข้อมูล มฝ.2 ผ่านระบบสารสนเทศฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2006 ติดตามการบันทึกข้อมูลขยะเปียกผ่านระบบสารสนเทศฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2004 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนสิงหาคม 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/8996 ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว2003 ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1998 ขอให้รายงานข้อมูลโครงการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1997 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1996 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1995 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท0023.3/2000 ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
สท 0023.1/ว 3491 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
สท0023.2/ว1973 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงเดือนตุลาคม 2563  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
 
   
 
ทต.เมืองบางขลัง เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยว [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตรายางคณะกรรมการพิจารณ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านยาว ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายนา [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถก [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กงไกรลาศ อันตรายจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัย [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กงไกรลาศ .ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำขาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง ลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงเดือย ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับสรรหา กำหนดว [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
   
 


ทต.กงไกรลาศ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๖๑๒ สุโขทัย (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๘ รา [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.นาทุ่ง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทุ่งหนองทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาทุ่ง อ.สวรรคโลก จังหวัดสุโ [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ไกรนอก ซื้อยางรถยนต์พร้อมถอดเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๖๔ สุโขทัย [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองอ้อ จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินง [ 26 ก.ย. 2565 ]


ทม.สุโขทัยธานี จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านด่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สท.ถ. 46 [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.บ้านด่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concr [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ดงเดือย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาบริการฯ เพื่อปฏิบัติงานด้านการดูแลและพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาบริการฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการทั่วไปฯลฯ ตามโครงการจ้างเหมาบริก [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาบริการฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานทางการจัดเก็บพัสดุ ฯลฯ ตามโครงการจ้างเ [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาบริการฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการรวบรวมเอกสารทางการเงินและบัญชี ฯลฯ ตาม [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังทองแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาขุนไกร-วัดช้างล้อม หมู่ท [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังทองแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตรายางคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทร [ 26 ก.ย. 2565 ]


ทต.ในเมือง ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ปากน้ำ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ปากน้ำ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนในสังกั [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ปากน้ำ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับปิดภาคเรียน 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 26 ก.ย. 2565 ]


อบต.ปากน้ำ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด สำหรับปิดภาคเรียน 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด [ 26 ก.ย. 2565 ]
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
โปรดจัดระเบียบทางเท้า (30 ส.ค. 2565)    อ่าน 38  ตอบ 1  
การเข้าใช่งานWi-Fi (9 ก.พ. 2565)    อ่าน 101  ตอบ 1  
แผนที่แบ่งตามเขตชุมชนต่างๆ ของ ต.ธานี (10 ก.ย. 2564)    อ่าน 117  ตอบ 0  
   
 
   
 


จ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ)โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำประเกียรติคุณพร้อมกรอบ (ตามโครงการฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุก 10 ล้อ (ตค-7933) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 21 ก.ย. 2565 ]

   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ลายสือไทย

ศาลพระแม่ย่า
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ

สายตรงปลัด
โทร : 055-611-126
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
แจ้งโคมไฟเสีย/ไฟฟ้า
สาธารณะดับขัดข้อง
แจ้งปัญหาขยะ/ย้ายถังขยะ แจ้งตัด/รอนกิ่ง
ต้นไม้ในเขตพื้นที่เทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทม.สุโขทัยธานี

facebook
ทม.สุโขทัยธานี
ทม.สุโขทัยธานี
 
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน
Line @ ทม.สุโขทัยธานี

รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

แจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์

แจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ
ในเขตพื้นที่เทศบาล