หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
ศาสนสถานในชุมชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
วัดราชธานี
วัดคูหาสุวรรณ
วัดไทยชุมพล
การศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
ศาลพระแม่ย่า
คณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
www.sktmun.go.th
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนและยังเป็นช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อไปครับ
 
นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
ติดต่อ โทร : 055-612-530,
 055-611-126
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกคร [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 154 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,00 [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 120 
รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยน [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการถนนคนเดิน เพลิดเพลินของอร่อย ย้อนรอยวิถี [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
 
   
 
สท0023.3/ว2581 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2580 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2583 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2574 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2574 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว974 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2573 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2576 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว2549 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/980 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว979 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว977 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว978 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจออนไลน์ อนามัยโพล  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว976 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว965 การจัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว975 ขอให้รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2564 (1 ตุลาคม - ปัจจุบัน)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว2550 ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท ๐๐๒๓.๑/ว ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๔  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว2548 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
สท 0023.3/ว2566 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 [ แนบ1 ]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 
   
 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม โครงการเราชนะ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต (ลงทะเบียน www. [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกั้ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรใน ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังไม้ขอน ประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยยาเสพติดด้วยแนวคิดวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อจัดซ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสด [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก ประชาสัมพันธ์ *การรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดว [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านยาว ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองหล่ม หมู่ ที่ 4 ต.ย่านยาว [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป้อม ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังผิ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไกรนอก โครงการปล่อยพันธุ์ปลาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำและอนุรักษ์พันธุ์ปลา [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป้อม โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรับฟังรายการ มหาดไทยชวนรู้ [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
   
 


อบต.ปากน้ำ ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 62 0062 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อง [ 17 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท่าฉนวน ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.หนองจิก จ้างดำเนินการรักษา/ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ 086-51-0001 (กองช่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.คลองมะพลับ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ย่านยาว ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 โด [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง ซื้อจัดซื้อตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.เกาะตาเลี้ยง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทตรายาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ศรีคีรีมาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านนา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในตำบลบ้านนา (ซอยสมบัติ) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา รายละเอีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาจัดทำไวนิลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์วีโก้ ทะเบียน บต ๗๗๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ทต.เมืองเก่า ซื้อปั๊มลม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ปากน้ำ ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM305df สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ไทยชนะศึก จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๖๐ สุโขทัยกองช่า [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0016 (กองการศึกษาฯ) โดยวิ [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ทับผึ้ง ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/25 [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ปากแคว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]อบต.ไกรใน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง [ 16 มิ.ย. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 267  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้บริการแล้วค่ (18 ก.พ. 2564)    อ่าน 116  ตอบ 0  
   
 
   
 


ซื้อดิน จำนวน 10,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 9 มิ.ย. 2564 ]

   
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ขนมเกลียวครูแอ๊ว

ศาลพระแม่ย่า
 
 
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ

สายตรงปลัด
โทร : 055-612-530
นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
LINK ที่น่าสนใจ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   

facebook
ทม.สุโขทัยธานี

facebook
ทม.สุโขทัยธานี
ทม.สุโขทัยธานี
 
ขอเชิญเพิ่มเพื่อน
Line @ ทม.สุโขทัยธานี

รับข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

แจ้งร้องเรียน-ร้องทุกข์

แจ้งปัญหาขัดข้องต่างๆ
ในเขตพื้นที่เทศบาล