หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว230 การแต่งตั้งคณะกรรมการ จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
ที่ สท 0023.3/ว102 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของเด็กที่มีอายุ ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
ที่ สท 0023.3/ว229 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียนช่วงอายุระหว่าง ๕ - ๑๑ ปี โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
ที่ สท 0023.3/ว140 ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางการขอรับชุดตรวจ Antigen self- Test Kits (ATK)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
ที่ สท 0023.3/ว112 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับกุลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.5/ว127 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว141 ขออนุมัติการตั้งกลุ่ม/กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว139 สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว138 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว137 กำหนดการตรวจราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว89 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา [ เอกสาร1 ]  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว679 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.2/678 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 14 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว111 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.4/ว93 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประ  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว110 เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ผ่านระบบ INFO  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว108 สำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.1/ว 191 มอบหมายภารกิจการจัดงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว107 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว195 รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ สท 0023.3/ว101 สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ สท 0023.3/ว100 ตอบแบบสำรวจการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว99 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
ที่ สท 0023.3/ว182 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.2/ว153 ประกาศ ก.ท.จ. สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว98 ประชาสัมพันธ์ส่งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว97 ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว96 ประชาสัมพัธ์การฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9  [ 13 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว176 การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (เพิ่มเติม)  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว87 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว88 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว159 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/ว83 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๘  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
สท0023.3/82 (ทต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก) การดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 12 ม.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 499
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT