หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงานและติดตามประเมินผล
รายงานและติดตามประเมินผล
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
สภาพทั่วไป
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย ปี พ.ศ.2558

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 36,731 ราย

การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 146,920,404 หน่วย
(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย)
แหล่งน้ำ
 
 
ตำบลธานี มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง เดิมพื้นที่มีแหล่งน้ำสำคัญคือ แม่น้ำยม และมีคลอง จำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์, คลองแม่ลำพัน, คลองโพธิ์, คลองตาเพชร และมีแหล่งน้ำใต้ดินใช้ภายในพื้นที่ชุมชนคลองโพธิ์
 
การสื่อสารในชุมชน
 
 
โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าในเขตจังหวัด
สุโขทัย จำนวน 2,000 หมายเลข

โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 50 แห่ง
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ในเขตเทศบาล จำนวน 5 ฉบับ

สถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานี แบ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ 1 สถานี และวิทยุชุมชน 2 สถานี

เสียงตามสาย 38 จุด, เสียงตามสายชนิดไร้สาย 29 จุด

สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ในเขตเทศบาล จำนวน 1 สถานี
ที่มา : แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ทม.สุโขทัยธานี
การคมนาคม
 
 
การจัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปัจจุบันค่อนข้างหนา
แน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายถึงเย็น บริเวณ
หน้าสถานศึกษา และบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมกลางเมือง มีถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการจราจรภายในเมือง และเชื่อมต่อกับอำเภอโดยรวม 2 สาย
ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนจรดวิถีถ่อง และ
ถนนสายรอง เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระหว่างกัน จำนวน 16 สาย ได้แก่ ถนนนิกรเกษม ถนนประเวศ
นคร ถนนคูหาสุวรรณ ถนนราชธานี ถนนบาลเมือง
ถนนวิเชียรจำนงค์ ถนนศรีอินทราทิตย์ ถนนเปรม
ประชา ถนนตรีโชติ ถนนประเสริฐพงษ์ ถนนประพนธ์
บำรุง ถนนศรีสมบุญ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนทัศนาพานิช 1 ถนนทัศนาพานิช 2 ถนนทัศนาพานิช 3 รวมทั้งสิ้น 18 สาย นอกจากนี้ยังมีถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในความรับผิดชอบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอีกเป็นจำนวน
มาก
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
         
การบริการ      

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง

สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง

โรงแรม จำนวน 7 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 9 แห่ง
การอุตสาหกรรม      

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 จำนวน 14 แห่ง
 
 
 
บริการประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT