หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่

ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน

พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่
อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน
ภูมิอากาศ
 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย
มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
 
ประเพณีท้องถิ่น และงานประจำปีที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
เดือนเมษายน

ประเพณีแข่งเรือเทโวโรหณะ เดือนตุลาคม

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
เดือนพฤศจิกายน

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม

มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด
    จำนวน 4 แห่ง

มีโบสถ์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด
    จำนวน 4 แห่ง
 
การศึกษาในชุมชน
 
 
ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

โรงเรียนอุดมดรุณี

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ

โรงเรียนกวางตง

โรงเรียนสายธรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเสวตวนาราม
การท่องเที่ยว
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณใกล้เคียง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) อำเภอคีรีมาศ

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย

สวนหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย

ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยาน อำเภอเมืองสุโขทัย

สวนหลวงทุ่งแม่ระวิง อำเภอสวรรคโลก

ทุ่งทะเลหลวง อำเภอศรีสำโรง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 
จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในเขต
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 38 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
ประปาในชุมชน
 
 
การผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยมี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

สถานีผลิตน้ำปากแคว

หน่วยบริการเมืองเก่า

หน่วยบริการบ้านสวน
 
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT