line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 

ขนาดที่ตั้ง

     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,187.5 ไร่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจูดที่ 17 องศาเหนือ 10 ลิปดา และรองติจูด 99 องศาตะวันออก 48 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อบต.ปากแคว
ทิศใต ติดต่อกับ   อบต.ยางซ้าย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อบต.บ้านหลุม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
      เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนวังหิน ชุมชนวิเชียรจำนง ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนราชธานี ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนพระแม่ย่า ชุมชนเลอไท ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนคูหาสุวรรณ
   

ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน และมีคลองจำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์ คลองแม่ลำพัน คลองโพธิ์ และคลองตาเพชร
   
   

จำนวนประชากร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

สถิติจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร (พ.ศ.2553 – 2555)

 

2553

2554

2555

 ชาย (คน)

7,795

7,694

7,605

 หญิง (คน)

8,662

8,599

8,484

 รวม (คน)

16,457

16,293

16,089


จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี2555)

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

 เด็ก (ทารก – 9 ปี)

947

916

1,863

 เด็กโต (10 – 14 ปี)

544

485

1,029

 วัยรุ่น (15 – 19 ปี)

563

546

1,109

 ผู้ใหญ่ (20 – 39 ปี)

2,104

2,175

4,279

 ผู้ใหญ่ (40 – 59 ปี)

2,175

2,590

4,765

 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

1,184

1,711

2,895

 มากกว่า 100 ปี

5

10

15

 เกิดปีไทย

-

-

-

รวม

7,522

8,433

15,955

หมายเหตุ :        
               1.ไม่รวมบุคคลสัญชาติอื่น และบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง จำนวน 16,156 คน
               2.ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 4,655 คน ต่อตารางกิโลเมตร
               3.จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 6,584 ครัวเรือน
                                                                    (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล)

   
   

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

การคมนาคมขนส่ง
 

          การจัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายถึงเย็น บริเวณหน้าสถานศึกษา และบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมกลางเมือง มีถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการจราจรภายในเมือง และเชื่อมต่อกับอำเภอโดยรวม 2 สาย ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนจรดวิถีถ่อง และถนนสายรอง เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระหว่างกัน จำนวน 16 สาย ได้แก่ ถนนนิกรเกษม ถนนประเวศนคร ถนนคูหาสุวรรณ ถนนราชธานี ถนนบาลเมือง ถนนวิเชียรจำนง ถนนศรีอินทราทิตย์ ถนนเปรมประชา ถนนตรีโชติ ถนนประเสริฐพงษ์ ถนนประพนธ์บำรุง ถนนศรีสมบุญ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนทัศนาพานิช 1 ถนนทัศนาพานิช 2 ถนนทัศนาพานิช 3 รวมทั้งสิ้น 18 สาย นอกจากนี้ยังมีถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในความรับผิดชอบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอีกเป็นจำนวนมาก

การสื่อสาร

  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง 2 สถานี แบ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ..-..สถานี และวิทยุชุมชน 2 สถานี
- สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ในเขตเทศบาล จำนวน 2 ฉบับ
- หอกระจายข่าวในเขตเทศบาล 12 แห่ง , เสียงตามสาย 28 จุด , เสียงตามสายชนิดไร้สาย 30 จุด
- หมายเลขโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าในเขตจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4,864 หมายเลข
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 34 แห่ง
- สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ในเขตเทศบาล จำนวน 1สถานี
แหล่งน้ำ
  - แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำยม
- คลอง จำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองแม่ลำพัน คลองกระชงค์ คลองตาเพชร และคลองโพธิ์

การระบายน้ำ

 

เครื่องสูบน้ำ ขนาดต่างๆ
1. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 26 นิ้ว ติดตั้งไว้ 4 จุด จำนวน 12 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งไว้ 5 จุด จำนวน 4 เครื่อง
3. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง
5. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง
6. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
7. เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

การรักษาความปลอดภัย
  1. สถานีดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีดับเพลิงทางน้ำ เชิงสะพานพระร่วงฝั่งตะวันออก จำนวน 1 แห่ง