line decor
 HOME  ::  
line decor
 
 ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
 

ขนาดที่ตั้ง

     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,187.5 ไร่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจูดที่ 17 องศาเหนือ 10 ลิปดา และรองติจูด 99 องศาตะวันออก 48 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ปากแคว
-
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ยางซ้าย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านหลุม
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
     เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนวังหิน ชุมชนวิเชียรจำนง ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนราชธานี ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนพระแม่ย่า ชุมชนเลอไท ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนคูหาสุวรรณ
   

ลักษณะภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน และมีคลองจำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์ คลองแม่ลำพัน คลองโพธิ์ และคลองตาเพชร
   

จำนวนประชากร (ณ ธันวาคม 2557)

สถิติจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนราษฎร (พ.ศ.2555 – 2557)

 

2555

2556

2557

ชาย (คน)

7,605

7,493

7,353

หญิง (คน)

8,484

8,374

8,265

รวม (คน)

16,089

15,867

15,618

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี2557) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

 เด็ก (ทารก – 9 ปี)

823 806 1,629

 เด็กโต (10 – 14 ปี)

530 476 1,006

 วัยรุ่น (15 – 19 ปี)

508 522 1,030

 ผู้ใหญ่ (20 – 39 ปี)

2,027 2,063 4,090

 ผู้ใหญ่ (40 – 59 ปี)

2,112 2,500 4,612

 ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

1,312 1,860 3,172

 มากกว่า 100 ปี

14 18 32

 เกิดปีไทย

0 0 0

รวม

7,326 8,245 15,571

หมายเหตุ :        
               1.ความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 4,449 คน ต่อตารางกิโลเมตร
               2.จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 6,781 ครัวเรือน
                                                             (ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล)

   
   

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

การคมนาคมขนส่ง
การจัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายถึงเย็น บริเวณหน้าสถานศึกษา และบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมกลางเมือง มีถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการจราจรภายในเมือง และเชื่อมต่อกับอำเภอโดยรวม 2 สาย ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนจรดวิถีถ่อง และถนนสายรอง เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระหว่างกัน จำนวน 16 สาย ได้แก่ ถนนนิกรเกษม ถนนประเวศนคร ถนนคูหาสุวรรณ ถนนราชธานี ถนนบาลเมือง ถนนวิเชียรจำนง ถนนศรีอินทราทิตย์ ถนนเปรมประชา ถนนตรีโชติ ถนนประเสริฐพงษ์ ถนนประพนธ์บำรุง ถนนศรีสมบุญ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนทัศนาพานิช 1 ถนนทัศนาพานิช 2 ถนนทัศนาพานิช 3 รวมทั้งสิ้น 18 สาย นอกจากนี้ยังมีถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในความรับผิดชอบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอีกเป็นจำนวนมาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิอากาศ (พ.ศ.2557)
- อุณหภูมิสูงสุด 41.1 องศาเซลเซียส ณ วันที่ 1 เมษายน 2557
- อุณหภูมิต่ำสุด 9.6 องศาเซลเซียส ณ วันที่ 24 มกราคม 2557

การสื่อสาร
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
- สถานีวิทยุกระจายเสียง 3 สถานี แบ่งเป็น หน่วยงานของรัฐ 1 สถานี และวิทยุชุมชน 2 สถานี
- สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ในเขตเทศบาล จำนวน 5 ฉบับ
- หอกระจายข่าวในเขตเทศบาล 12 แห่ง , เสียงตามสาย 31 จุด , เสียงตามสายชนิดไร้สาย 30 จุด
- หมายเลขโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าในเขตจังหวัดสุโขทัย จำนวน 3,000 หมายเลข
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 40 แห่ง
- สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ในเขตเทศบาล จำนวน 1 สถานี

แหล่งน้ำ
- แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำยม
- คลอง จำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองแม่ลำพัน คลองกระชงค์ คลองตาเพชร และคลองโพธิ์

การระบายน้ำ
เครื่องสูบน้ำ ขนาดต่างๆ
1. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 26 นิ้ว ติดตั้งไว้ 4 จุด จำนวน 12 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งไว้ 5 จุด จำนวน 7 เครื่อง
3. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
4. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง
5. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง
6. เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง
7. เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง

8. ไดโว่ จำนวน 20 เครื่อง

น้ำเสีย
- ปริมาณน้ำเสีย 4,939.71 ลบ.ม./วัน
- ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้แบบบ่อผึ่งธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 97-3-97 ไร่
- น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน 4,939.71 ลบ.ม./วัน (ความสามารถรองรับน้ำเสียสูงสุด 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน)
- ค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ำสายหลัก เฉลี่ย 16.30 มิลลิกรัม/ลิตร

ขยะ
- ปริมาณขยะ จำนวน 19.54 ตัน/วัน
- ปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ จำนวน 20.13 ตัน/วัน (ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ)
ปริมาณขยะที่สามารถกำจัดได้ จำนวน 49.03 ตัน/วัน (รวม อปท. ร่วมใช้) กำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)

ตารางแสดงปริมาณของขยะมูลฝอย (ในเขตพื้นที่เทศบาล)

ปี พ.ศ.

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ปริมาณเฉลี่ย
(ตัน/วัน)
17 17 17.31 18.93 19.54 20.13

- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 176 ไร่ ตั้งอยู่บ้านวัดขุนช้าง หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เหลือที่ดินกำจัดขยะอีก จำนวน 20 ไร่ คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีกประมาณ 20 ปี
- สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ (เทศบาลซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ.2532 งบประมาณ 419,650 บาท และจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.2536 งบประมาณ 2,700,000 บาท)
- ปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ จำนวนประมาณ 19 - 20 ตัน/วัน (ในพื้นที่เขตเทศบาล)

- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 11 คัน
(แยกตามขนาดความจุขยะ)

การรักษาความปลอดภัย
1. สถานีดับเพลิงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีดับเพลิงทางน้ำ เชิงสะพานพระร่วงฝั่งตะวันออก จำนวน 1 แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ
1. การเกษตรกรรมในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- พื้นที่การเกษตรจะพบอยู่บริเวณรอบนอก เป็นพื้นที่ที่ใช้ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์
2. การพาณิชยกรรมและบริการ ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
- สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง
3. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- โรงแรม จำนวน 6 แห่ง
- ธนาคาร จำนวน 10 แห่ง
4. การอุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 จำนวน 14 แห่ง

ด้านศาสนา
- วัดทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 4 วัด
- โบสถ์ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 4 โบสถ์

ด้านการศึกษา
     สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 9 แห่ง
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา
- โรงเรียนอุดมดรุณี
- โรงเรียนพาณิชการสุโขทัยธานี
- โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
- โรงเรียนกวางตง
- โรงเรียนสายธรรม
- โรงเรียนอนุบาลสายธรรม
- โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
- โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

ด้านการท่องเที่ยว
     สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณใกล้เคียง
-
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
- อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) อำเภอคีรีมาศ
- อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย
- สวนหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย
- ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยาน อำเภอเมืองสุโขทัย
- สวนหลวงทุ่งแม่ระวิง อำเภอสวรรคโลก
- ทุ่งทะเลหลวง อำเภอศรีสำโรง

ด้านวัฒนธรรม
     ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
- ประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
- ประเพณีแข่งเรือเทโวโรหณะ เดือนตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เดือนพฤศจิกายน
- เทศกาลอาหารสุโขทัย ปีละ 2 ครั้ง
- เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม