line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปี 2561
      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปี 2561 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจระดับสารเคมีตกค้างในเลือด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี