line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
(อย.น้อย) ประจำปี 2561
      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ประจำปี 2561 กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี