line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางแสงแข หริมเทพาธิป รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประธานแจ้งให้ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ชั้น 3