line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุมเตรียมการ
จัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561
      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 โดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดงานแข่งขันฯ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2561 จัดการแข่งขันกีฬา 12 ชนิดกีฬา จะขอรับการสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาลและเขตพื้นที่ข้างเคียงเป็นที่พักนักศึกษา จึงได้พิจารณาร่วมกันในเรื่องสถานที่พักนักกีฬาที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี