line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการประชุมชี้แจงการรับรองมูลนิธิ
สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุโขทัย
      เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมชี้แจงการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี