line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

     
 


 
 
 
 ข่าวกิจกรรมเทศบาล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประชุมรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ และฝึกให้ผู้ป่วยฝึกกายภาพด้วยตนเอง
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับสถาบันการพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำได้ ประจำปี 2559 
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้การต้อนรับคณะเมืองพัทยา
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อปี 2559
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมทัศนศึกษาดูงานโครงการผลิตพลังงานจากขยะ ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะเป็นพลังงาน
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำเงินที่ได้จากการรวบรวมบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น มอบให้กับครอบครัวนางสาวภัทราพร เสมอใจ
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากไร้ จำนวน 7 ราย
รายละเอียด
ความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนิกรเกษม
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาดตลาดถนนศิริสมารังค์
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประชุมโครงการบ้านมั่นคงทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ สรุปข้อมูลผู้เดือดร้อนที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
รายละเอียด
นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นตัวแทนผู้ปกครองร่วมเสวนาเกี่ยวกับเด็กนักเรียนห้อง SM
รายละเอียด
   
 
 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด ส่วนที่ (1) ส่วนที่ (2.1) ส่วนที่ (2.2) ส่วนที (2.3) ส่วนที่ (2.4) ส่วนที่ (2.5) ส่วนที่ (2.6)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองสุโขทัย ประจำปี 2559
รายละเอียด (1) (2) (3)
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0023.4/2522 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2)  
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การจัดงานแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558
รายละเอียด (1) (2) ระเบียบการแข่งขันเรือพายฯ ใบสมัคร ผังรูปนักกีฬา
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด (1) (2)  
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด (1) (2)  
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
รายละเอียด (1) (2)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รางานการรับ - จ่ายเงินประจำปี งบประมาณประจำปี 2557
รายละเอียด
งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียด
งบรายรับ - รายจ่าย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำเดือนกันยายน 2557
รายละเอียด (1) (2)
งบทดลอง (หลังปรับปรุง) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียด (1) (2) (3)
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด
ใบสมัครการแข่งขันเรือพายเทโวโรหณะฯ เมืองสุโขทัย ประจำปี 2557
รายละเอียด (1) (2)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนศรีอินทราทิตย์
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงานเทศบาล
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สถานที่ก่อสร้างบริเวณแยกไฟแดง ถนนจรดวิถีถ่องตัดกับถนนสิงหวัฒน์
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายละเอียด (1) (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายพิเชฐ ไทยกล้า วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด (1) (2) (3) (4)
 
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงานเทศบาล
รายละเอียดประกาศ (1) (2)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน
รายละเอียดประกาศ
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโกดังช่างชาตรี
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกการประมู,ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยละบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลซื้อรถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ด้วยละบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลซื้อระแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า ด้วยละบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยละบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา ลุ ลอก ท่อระบายน้ำ และดูแลความสะอาดเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปี 2559
รายละเอียดประกา
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ลุ ลอก ท่อระบายน้ำ และดูแลความสะอาดเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประจำปี 2559
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและทาสีอาคารเรียน 1 , 2 , 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ท.1)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดห้องส้วมสาธารณะ (โต้รุ่งและสวนเฉลิมพระเกียรติ)
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูและสวนสาธารณะและสวนหย่อมภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในชุมชน จำนวน 12 ชุมชน
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (อาคารหลังใหม่)
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ฯ
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมแฟลตพนักงานเทศบาล
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล (ตลาดสาธารณะ 1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างอาคารอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ท.1)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างปรับปรุงตลาดเทศบาล (ตลาดสาธารณะ 1)
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเจ้าแม่มะขาม ชุมชนเลอไท ทั้งสองฝั่ง
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายคร่อมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ท.2)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล (ตลาดสาธารณะ 1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงถนนและปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยต่างๆในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพารา
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะเหล็กขาพับ
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีและติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเจ้าแม่มะขาม ชุมชนเลอไท ทั้งสองฝั่ง
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้า
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน
รายละเอียดประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 5 คัน
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาล (ตลาดสาธารณะ 1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสงวนรังสรรค์
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนเกรีตและรั้วรอบบริเวณหนองสี่บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ (ท.1)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและสีอาคารเรียน 3 (มัธยม) โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง

 
  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)